SKOK Wołomin – skrót faktów

Czerwiec 2010 Piotr Polaszczyk zostaje powołany do Rady Nadzorczej SKOK Wołomin

2013-2014 Wielka akcja reklamowo bilbordowa SKOK Wołomin

Maj 2013 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. wszczyna śledztwo w sprawie działania osób zatrudnionych w SKOK Wołomin na szkodę kasy poprzez umożliwianie wyłudzania kredytów.

29.07.2014 Media rozgłaszają wiadomość: „SKOK Wołomin druga pod względem wielkości Kasa w Polsce – zamknęła pierwsze półrocze 2014 r. zyskiem w wysokości 32, 6 mln zł. Co istotne dla członków Kasy, współczynnik wypłacalności kształtuje się na bardzo wysokim poziomie: na dzień 30.06.2014 wynosił 7,99% (dla porównania, na koniec 2013 r. wynosił 5,44%). Te dane potwierdzają mocną i stabilną sytuację SKOK Wołomin oraz dobre perspektywy dla dalszego rozwoju instytucji. – Wyniki – zarówno te za zeszły rok, zatwierdzone przez biegłego rewidenta, jak i wyniki za pierwsze półrocze 2014 r. – są najlepszym argumentem, że warto być członkiem naszej Kasy – ocenia Mariusz Gazda. – Atrakcyjna oferta plus bezpieczeństwo powierzonych środków to wizytówka SKOK Wołomin.”

27.10.2014 Kasa Krajowa SKOK wypłaca członkom upadłego we wrześniu 2014 SKOK Wspólnota kwoty ich depozytów przekraczające gwarancję BFG. Do tego dnia można mówić, że żaden członek SKOK nie poniósł w systemie SKOK straty.

28.10.2014 Przestaje obowiązywać przepis ustawy o SKOK pozwalający Kasie Krajowej na wypłatę deponentom członkom SKOK kwot ponad limit gwarancji BFG w przypadku upadłości którejś kasy.  Tej informacji nie podają żadne media.

28.10.2014 Zatrzymanie prezesa SKOK Wołomin Mariusza G.  i wiceprezesa Mateusza G. przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. pod zarzutem działania na szkodę kasy.

28.10.2014 Rada Nadzorcza SKOK Wołomin podaje w komunikacie, że jest przeświadczona o niewinności zatrzymanego prezesa oraz wiceprezesa i liczy na ich niezwłoczny powrót do pracy nie później niż w poniedziałek 3 listopada. Profesor Wojciech Cichomski Przewodniczący Rady Nadzorczej Skok Wołomin oświadcza, że „czynności prokuratorskiego postępowania przygotowawczego nie wpłynęły na normalne funkcjonowanie Kasy. Kasa prowadzi niezakłóconą działalność we wszystkich jej placówkach w pełnym zakresie.”

05.11.2014 KNF wprowadza zarządcę komisarycznego w osobie Waldemara Stawskiego do SKOK Wołomin. Zarządca ogłasza w komunikatach, że będzie wprowadzał program naprawczy i nie ma powodów do niepokoju.

2014.11.20 Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oświadcza publicznie w Senacie, że w SKOK Wołomin działała zorganizowana grupa przestępcza, która wyprowadziła z kasy być może znacznie więcej niż 300 mln zł . Deponenci zaczynają masowo wycofywać depozyty z kasy.

11.12.2014 KNF wydaje decyzję o zawieszeniu SKOK Wołomin z powodu utraty płynności finansowej przez kasę i występuje do sądu z wnioskiem o upadłość. Od wprowadzenia przez KNF zarządcy komisarycznego SKOK Wołomin działał zaledwie przez miesiąc!

19.12.2014 Oddziały PKO BP rozpoczynają wypłatę sum do wysokości kwot gwarantowanych deponentom SKOK Wołomin. BFG staje się automatycznie największym wierzycielem upadłej kasy na sumę 2,25 mld zł.

05.02.2015 Sąd Rejonowy w W-wie X Wydz. ds. upadł.  wydaje postanowienie o upadłości układowej SKOK Wołomin. Sąd wyznacza na sędzię-komisarza SSR Małgorzatę Brzozowska, na zarządcę masy upadłości, zgodnie z rekomendacją przedstawiciela KNF obecnego na rozprawie, Lechosława Kochańskiego.

18.02.2015 KNF stwierdza w piśmie do sądu „skala stwierdzonych w działalności SKOK Wołomin nieprawidłowości, w tym czyny wyczerpujące znamiona przestępstwa nie była dotychczas spotykana w systemie finansowym. W ocenie Komisji zasadnym byłoby przeprowadzenie audytu śledczego przez zarządcę masy upadłości. Przeprowadzenie audytu śledczego stanowi istotny element ustalenia nie tylko faktycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej SKOK Wołomin, ale również możliwość odzyskania wyprowadzonych z Kasy w wyniku działalności przestępczej środków finansowych.”

Audyt śledczy nie został do dziś przeprowadzony.

19.03.2015 Na wniosek zarządcy Lechosława Kochańskiego Sąd Rejonowy w W-wie X Wydz. ds. upadł. zmienia upadłość SKOK Wołomin z układowej na likwidacyjną wyznaczając syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego.

27.03.2015 Pierwsze sprawozdanie syndyka: majątek upadłego SKOK Wołomin syndyk szacuje na min. 253 mln zł z czego ok.200 mln to kredyty spłacalne. Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych wobec deponentów to 120 mln zł. Przedsiębiorstwo SKOK Wołomin ma więc jako całość wartość dodatnią dla potencjalnego banku nabywcy.

22.04.2015 Bezprawny wniosek syndyka Kochańskiego do sędzi-komisarz M.Brzozowskiej o zezwolenie na odstąpienie od sprzedaży innemu bankowi lub kasie przedsiębiorstwa SKOK Wołomin w całości  i zgodę na sprzedaż majątku SKOK Wołomin w częściach z wolnej ręki dowolnym podmiotom w tym nie podlegającym nadzorowi KNF. Syndyk ma prawo złożyć taki wniosek w upadłości kasy dopiero po podjęciu w przetargach sprzedaży przedsiębiorstwa kasy w całości innemu bankowi lub kasie i bezspornym stwierdzeniu braku na rynku nabywcy. Deponenci członkowie SKOK protestują.

06.05.2015 Sędzia M.Brzozowska oddala wniosek syndyka z 22.04.2015

14.05.2015 Prezes BFG J.Pruski popiera bezprawny wniosek syndyka, wnosi o zmianę postanowienia sędzi, bezpodstawnie powołuje się na nie zaimplementowane w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijne nie mając takiego prawa jako podmiot publiczny.

11.06.2015 Pod naciskiem BFG sędzia M.Brzozowska zwraca się do KNF z zapytaniem o ustosunkowanie się KNF do wniosku prezesa BFG J.Pruskiego. KNF stwierdza, że nie może udzielić odpowiedzi gdyż nie przewidują tego przepisy prawa. Sędzia M.Brzozowska odrzuca wreszcie wniosek BFG i wydaje postanowienie o zgodzie na prowadzenie przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego SKOK Wołomin do czasu przeprowadzenia jego sprzedaży w całości bankowi lub kasie.

30.07.2015 W planie likwidacyjnym syndyk przewiduje dwa przetargi na sprzedaż SKOK Wołomin w całości w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. Syndyk składa spis inwentarza, aktywa SKOK Wołomin stanowią głównie kredyty o wartości księgowej 3 mld zł z czego syndyk uznaje „metodą nieokreśloną” za niespłacalne kredyty na sumę 2,75 mld zł.  Wartość netto majątku upadłego syndyk szacuje już na 291 mln zł.  Od początku upadłości część portfela kredytowego jest normalnie spłacana, kredyty w sposób ciągły zamieniają się na pieniądze z tego tytułu w masie upadłości jest już ok. 90 mln zł.

wrzesień-listopad 2015 Sędzia M.Brzozowska wysyła zapytania do biegłych w sprawie podjęcia się wyceny przedsiębiorstwa SKOK Wołomin co jest warunkiem podjęcia jego sprzedaży. Do sądu wpływają oferty od pięciu biegłych gotowych się podjąć wyceny. Biegły nie jest jednak wciąż powoływany. Środki pieniężne ze spłat kredytów to już ponad 120 mln zł.

18.12.2015 Zarządzenie przewodniczącego X Wydziału Cezarego Zalewskiego o odwołaniu SRR M.Brzozowskiej z funkcji sędziego-komisarza i powołaniu na sędziego-komisarza SRR Arkadiusz Zagrobelnego, sędziego z którym syndyk Kochański prowadził upadłość spółki z grupy Amber Gold OLT Express Poland.

styczeń 2016 Syndyk wnosi w ekspresowym tempie do sędziego A.Zagrobelnego o uchylenie szeregu postanowień sędzi M.Brzozowskiej a sędzia uchyla je tempie równie ekspresowym.M.in postanowienie o wymogu prowadzenia przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego SKOK Wołomin. Syndyk ponownie zaczyna twierdzić, że przedsiębiorstwo SKOK Wołomin nie istnieje, pomimo że obsługuje spłaty kredytów w wysokości kilku mln zł miesięcznie. A.Zagrobelny wciąż nie powołuje biegłego.

14.01.2016  Sędzia Zagrobelny powołuje (z naruszeniem art.206 ust. 1 zd.2 pr.up) fasadową trzy osobową radę wierzycieli złożoną z: BFG, przedstawiciela NBP w roli „słupa”, jednego członka SKOK (uchwały podejmowane zwykłą większością głosów).  Postanowienie A.Zagrobelnego nie posiada uzasadnienia. Rada wierzycieli zgodnie z prawem ma działać w interesie ogółu wierzycieli. Ogół stanowią deponenci członkowie SKOK (85% wierzycieli) a większość w radzie sędzia daje podmiotom, których interes jest sprzeczny z interesem ogółu wierzycieli.  Powołanie rady ma służyć rozmyciu odpowiedzialności sędziego za sprzeczne z prawem decyzje i opóźnieniu powołania biegłego.

Luty 2016 Syndyk zwołuje fasadową radę wierzycieli, w porządku obrad przegłosowanie przez radę ustanowienia nowego prawa upadłościowego tj. odstąpienia od sprzedaży SKOK Wołomin jako całości bez wcześniejszej próby przetargu.

25.02.2016 Pierwsze posiedzenie rady wierzycieli, decyzja o odroczeniu posiedzenia do 1 marca. Dzień wcześniej w rezultacie desperackich działań Stowarzyszenia poszkodowanych, dotarciu do prezesa PiS, Rada BFG już z nowym przewodniczącym wydaje Zarządowi BFG zalecenie aby nie dokonywać bezprawnej decyzji o odstąpieniu od sprzedaży SKOK Wołomin w całości.

01.03.2016 Drugie posiedzenie rady wierzycieli. BFG podejmuje kuriozalną uchwałę o jednej próbie sprzedaży w całości przedsiębiorstwa SKOK Wołomin.

Luty-marzec 2016 Wniosek deponenta o wyłącznie sędziego Zagrobelnego, odrzucony przez Sąd I instancji czyli 3 osobowy skład kolegów sędziego Zagrobelnego z X Wydz.

Maj 2016 Spotkanie Stowarzyszenia poszkodowanych z nowym prezesem BFG Z.Sokalem. Nowy prezes podtrzymuje linię J.Pruskiego. Zarząd BFG znajduje nowy pomysł aby nie dopuścić do sprzedaży SKOK Wołomin w całości, pieniądze ze spłat kredytów mają nie być składnikiem przedsiębiorstwa, miałoby ono w związku z tym wartość ujemną i jego sprzedaż innemu bankowi byłaby niemożliwa.

18.06.2016 Po ponad pół rocznej zwłoce sędzia Zagrobelny powołuje biegłego do wyceny przedsiębiorstwa SKOK Wołomin. Decyzja zostaje podjęta w tym samym dniu, w którym akta postępowania mają być przesłane do Sądu Okręgowego celem rozpatrzenia zażalenia na odrzucenie przez sąd I instancji wniosku członka SKOK o wyłączenie sędziego Zagrobelnego.

22.06.2016 Ministerstwo Sprawiedliwości w osobie kolegi sędziego Zagrobelnego, oddelegowanego do MS sędziego E.Szczepanika wydaje skandaliczną opinię prawną zgodną z życzeniem BFG

29.09.2016 Sąd Okręgowy odrzuca wniosek o wyłączenie sędziego Zagrobelnego. Jedyną przesłanką jak czytamy w uzasadnieniu byłby udowodniony negatywny stosunek emocjonalny sędziego do poszkodowanych.